ข่าวสารและกิจกรรม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานสํารวจและสร้างฐานข้อมูลแผนที่ภูมิสังคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการชุมชนตามบริบทของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

ผ่านระบบ TCAS รอบ PORTFOLIO, โควต้า, รับตรง สนใจ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มนี้ ONLINE

053-885-765

ที่อยู่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Email geography.cmru@gmail.com